KLASA PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

KLASA MUNDUROWA PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie wałbrzyskim posiadającą Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 WROCŁAWSKI PUŁK DOWODZENIA

Klasa przygotowania wojskowego jest następcom  certyfikowanych klas wojskowych. Klasy te są  nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego:

 1.  zawodowa służba wojskowa,
 2. terytorialna służba wojskowa,
 3. zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP
 4. kontynuacja nauki na wyższych uczelniach wojskowych w Polsce

 PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Innowacyjny program nauczania  przygotowany jest  do  realizacji  materiału  nauczania  w ciągu  3,5 lat nauki. Program zakłada realizację 330 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.

W rozliczeniu tygodniowym założeniem jest realizacja:
w klasie pierwszej i drugiej, trzeciej – 3 godzin tygodniowo (przez I i II półrocze) i w klasie czwartej – 3 godziny tygodniowo (tylko pierwsze półrocze).

Program nauczania obejmuje realizację:

 • 75 godzin lekcyjnych w zakresie  teorii edukacji wojskowej  w ciągu 2,5 roku nauki w klasie I i  II i III -pierwszym półroczu klasy IV (1 godzina lekcyjna tygodniowo),
 • 75 godzin lekcyjnych w zakresie szkolenia samoobrony w ciągu 2 lat nauki w klasie I i II
 • minimum 120 godzin lekcyjnych w zakresie praktyki edukacji wojskowej w ciągu 1,5 roku nauki w klasie III i pierwszym półroczu klasy IV w formie eksperymentalnego wprowadzenia „wojskowych dni szkoleniowych” (WDSz) tj. dłuższych zajęć praktycznych (ćwiczeń w terenie, zajęć ze sprzętem wojskowym i specjalistycznym) – średnio 2 godziny tygodniowo,
 • minimum 60godzin lekcyjnych w zakresie praktyki edukacji wojskowej w formie 5-dniowego wojskowego obozu szkoleniowego w drugim półroczu klasy trzeciej lub obozu szkoleniowego w czasie ferii letnich po klasie trzeciej. Realizacja obozu przewidziana jest przy wsparciu wojska, na wojskowych obiektach szkoleniowych.

Ujęte w programie założenia dotyczące realizacji wymaganej ilości godzin lekcyjnych oraz poszczególnych treści nauczania mają charakter zalecenia, umożliwiającego osiągnięcie założonych celów. Szczegółowy zakres i sposób realizacji poszczególnych zajęć (zwłaszcza praktycznych) będzie się odbywał w porozumieniu z 10 Wrocławskim  Pułkiem Dowodzenia oraz pozarządowymi organizacjami pro obronnymi wspierającymi proces szkolenia.

 1. Cele edukacyjne i kształcenia

Ogólne cele kształcenia zgodne z podstawą programową przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa:

 1. Znajomość struktury obronności państwa.

Absolwent rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.

 1. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.

Absolwent zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań.

 1. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.

Absolwent umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu

Cele kształcenia nie objęte podstawą programową

– treści rozszerzone przedmiotu przysposobienie wojskowe:

1.Przygotowanie wstępne teoretyczne i praktyczne uczniów do pełnienia służby wojskowej, służby w policji, straży pożarnej, oraz innych służb mundurowych a także do pracy na stanowiskach w administracji wiązanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz kontynuowania kształcenia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym.

 1. Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na wybranych uczelniach na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym
 2. Absolwent jest przygotowany do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do służby w poszczególnych służbach mundurowych;
 3. Absolwent zna specyfikę służby w wojsku, policji, straży pożarnej.
 4. Absolwent prezentuje wysoką sprawność fizyczną w tym umiejętność samoobrony i technik interwencji
 5. Absolwent prezentuje wysoką postawę moralną z wysokim poczuciem dyscypliny osobistej.

Uczniowie tej klasy otrzymują pełne umundurowanie w  ramach otrzymanego certyfikatu – umundurowanie jest własnością szkoły

Wymagania wobec ucznia:

 1. nienaganne zdrowie
 2. uczniowie tej klasy  obowiązkowo muszą przystąpić do testu sprawnościowego w terminie ustalonym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
 3. muszą mieć co najmniej  poprawną ocenę z zachowania

Uczniom spoza Wałbrzycha szkoła zapewnia miejsce w Internacie szkolnym.

IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu