KLASA WOJSKOWA

Klasa Wojskowa jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego:

 • zawodowa służba wojskowa,
 • terytorialna służba wojskowa,
 • zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP
 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach wojskowych w Polsce

PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Innowacyjny program nauczania  przygotowany  jest  do  realizacji  materiału  nauczania  w  ciągu  2,5 lat nauki. Program zakłada realizację 330 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.

W rozliczeniu tygodniowym założeniem jest realizacja: w klasie pierwszej i drugiej– 3 godzin tygodniowo (przez I i II półrocze) i w klasie trzeciej – 3 godziny tygodniowo (tylko pierwsze półrocze).

Program nauczania obejmuje realizację:

 • minimum 75 godzin lekcyjnych w zakresie  teorii EW  w ciągu 2,5 roku nauki w klasie I i  II i pierwszym półroczu klasy III (1 godzina lekcyjna tygodniowo),
 • minimum 75 godzin lekcyjnych w zakresie szkolenia samoobrony w ciągu 2 lat nauki w klasie I i II i pierwszym półroczu klasy III ( 1 godzina lekcyjna tygodniowo)
 • minimum 120 godzin lekcyjnych w zakresie praktyki EW w ciągu 1,5 roku nauki w klasie II i pierwszym półroczu klasy III – w formie eksperymentalnego wprowadzenia „wojskowych dni szkoleniowych” (WDSz) tj. dłuższych zajęć praktycznych (ćwiczeń w terenie, zajęć ze sprzętem wojskowym i specjalistycznym) – średnio 2 godziny tygodniowo,
 • minimum 60 godzin lekcyjnych w zakresie praktyki EW w formie 5-dniowego wojskowego obozu szkoleniowego w drugim półroczu klasy drugiej lub obozu szkoleniowego w czasie ferii letnich po klasie drugiej. Realizacja obozu przewidziana jest przy wsparciu wojska, na wojskowych obiektach szkoleniowych

Ujęte w programie założenia dotyczące realizacji wymaganej ilości godzin lekcyjnych oraz poszczególnych treści nauczania mają charakter zalecenia, umożliwiającego osiągnięcie założonych celów. Szczegółowy zakres i sposób realizacji poszczególnych zajęć (zwłaszcza praktycznych) będzie się odbywał w porozumieniu z 22 Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej oraz pozarządowymi organizacjami proobronnymi wspierającymi proces szkolenia.

 

 1. Cele edukacyjne i kształcenia

Ogólne cele kształcenia zgodne z podstawą programową przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa:

 1. Znajomość struktury obronności państwa.
 • Absolwent rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.
 1. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.
 • Absolwent zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;

zna zasady planowania i organizowania działań.

 1. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.
 • Absolwent umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu

Cele kształcenia nie objęte podstawą programową

– treści rozszerzone przedmiotu przysposobienie wojskowe:

1.Przygotowanie wstępne teoretyczne i praktyczne uczniów do pełnienia służby wojskowej, służby w policji, straży pożarnej, oraz innych służb mundurowych a także do pracy na stanowiskach w administracji wiązanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz kontynuowania kształcenia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym.

 • Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na wybranych uczelniach na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym
 • Absolwent jest przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do służby w poszczególnych służbach mundurowych;
 • Absolwent zna specyfikę służby w wojsku, policji, straży pożarnej.
 • Absolwent prezentuje wysoką sprawność fizyczną w tym umiejętność samoobrony i technik interwencji
 • Absolwent prezentuje wysoką postawę moralną z wysokim poczuciem dyscypliny osobistej.

 

 

 

Kolejna witryna oparta na WordPressie